Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.

2. Organizatorem programu jest EXPENT

3. Program lojalnościowy skierowany jest do Uczestników Klubu EXPENT

4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

5. Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest zwiększenie sprzedaży firmy Organizatora.

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

7. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

8. Informacja o terminie zakończenia Programu Klub EXPENT zostanie zamieszczona na stronie …www.expent.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.

9. W przypadku zakończenia Programu Klub EXPENT punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.§2. DEFINICJE

1. Program lojalnościowy- program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Klient – osoba dokonująca zakupów w EXPENT

3. Organizator – nazwa firmy klienta EXPENT

4. Operator – firma L2 Marcin Krejza z siedzibą Białystoku będąca operatorem systemu LoyaltyZen, która na podstawie umowy z Organizatorem wykonuje niektóre działania związane z prowadzeniem programu lojalnościowego.

5. Punkty- punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.

6. Formularz zgłoszeniowy- prawidłowe uzupełnienie formularza oznacza aktywację konta oraz wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie. 

7. Uczestnik programu- Klient, który prawidłowo uzupełniła formularz zgłoszeniowy.

8. Katalog nagród- katalog nagród przyznawany w zamian za zdobyte punkty na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, dostępny na stronie www.expent.pl.§3. UCZESTNICTWO

1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w EXPENT oraz  spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.

2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.

3. Z chwilą wypełnia formularza klient dokonuje aktywacji swego konta i staje się Uczestnikiem Programu Klub EXPENT

4. Prawidłowe wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Klienta niekompletnych lub nieczytelnych danych osobowych,  braku podpisu, podejrzenia nadużycia.

5. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1. Punkty przyznawane są w następujący sposób: za każde wydane 40pln - 10pkt

2. Punkty przyznawane są  od momentu zarejestrowania się w programie. 

3. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie

4.  Uczestnik dokonuje zgłoszenia wymiany punktów na nagrody w sposób za pośrednictwem panelu na stronie programu Klub EXPENT.§5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

1. Klient może punkty zgoromadzone na swoim koncie wymienić na nagrody. Katalog nagród znajduje się na stronie internetowej www.expent.pl Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród oraz zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzeniem zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Katalogu nagród w poprzednim brzmieniu.

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora.

4. Uczestnik zgłaszający chęć otrzymania wskazanej przez niego nagrody przechodzi weryfikację liczby punktów zgromadzonych na swoim koncie, następnie w terminie… ..dni nagroda jest mu wydawana. Termin na wydanie nagrody może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

5. Nagrodę, działając na zlecenie i na rzecz Operatora wyda Uczestnikom Operator programu. 

6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany lub odwołania zamówienia nagrody. 

7. Wydawanie nagrody następuje przesyłką kurierską. Wydanie nagrody następuje z chwilą podpisania przez uczestnika potwierdzenia odbioru. 

8. W przypadku gdy Nagroda podlega opodatkowaniu dla Uczestników niedokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wartość nagrody zawiera należny podatek, a jej część pieniężna zostanie automatycznie pobrana przed wydaniem nagrody na poczet podatku. 

9. Jeżeli uczestnik dokonuje zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.  

§6.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. 

2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.§8. REKLAMACJE

3. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Operatora programu lub mailowo na adres: piotr@expent.pl.

4.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.

5. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 14 dni od zgłoszenia.§9. DANE OSOBOWE

1. Klient z chwilą przystąpienia do programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora programu.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu Klub EXPENT

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i poprawiania ich. W razie niepoinformowania Organizatora o zmianie w zakresie danych osobowych Organizator nie ponosi on odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia stąd wynikłe. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

5. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.

6. Uczestnik na bieżąco będzie informowany drogą mailową o aktualnie prowadzonych akcjach promocyjnych Organizatora, pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę w chwili wypełniania formularza zgłoszeniowego (wyrażenie zgody na otrzymywania wiadomości marketingowych od Organizatora).§10.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.

2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez pocztę polską lub firmę kurierską.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nagród.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.expent.pl

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

7. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.